ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Η insula έχει την δυνατότητα παράδοσης οποιασδήποτε Α Ύλης ή Προϊόντος σύμφωνα με τις επιθυμητές διαστάσεις, βάση σχεδίου ή δείγματος. Είναι δυνατή η διαμόρφωση όλων των Υλικών μας μετά από Μελέτη.

Όλες οι διαμορφώσεις γίνονται μετά από μελέτη και με τον απαραίτητο τρόπο ώστε να μην επηρεάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε Υλικού ή συνδυασμού αυτών.