ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 Η insula αναλαμβάνει για εσάς την επιλογή και μελέτη υλικού καθώς και την κατασκευή μηχανικών μερών και άλλων προϊόντων για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων. Σας παρέχεται η δυνατότητα κατασκευής οποιουδήποτε μηχανικού μέρους από τα υλικά που διαχειριζόμαστε ή του απαραιτήτου συνδυασμού αυτών  βάση σχεδίου ή τεχνικών απαιτήσεων σας.

Όλες οι κατασκευές γίνονται μετά από μελέτη και με τον απαραίτητο τρόπο ώστε να μην επηρεάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του εκάστοτε Υλικού ή συνδυασμού αυτών.